Zapytanie ofertowe nr 3/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
 
prowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
 na lata 2014-2020, w oparciu o ZASADĘ KONKURENCYJNOSCI
 
 

Nazwa zamówienia: ORGANIZACJĘ IMPREZ OKOLICZNOSCIOWYCH W KLUBIE DZIECIĄCYM HAPPY BABY W DĘBICY

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

APG GROUP Gąsior Spółka Komandytowa

ul. Marszałka 24 A

39-200 Dębica

województwo podkarpackie

Polska

NIP: 8722409263

REGON: 181127556

e-mail: przemyslaw.gasior@apggroup.pl

tel.  502 382 399

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)    Przedmiotem zamówienia jest organizacja imprez okolicznościowych w Klubie Dziecięcym Happy Baby w Dębicy

2)    Zakres zamówienia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, obejmuje organizację:

-      Imprez okolicznościowych wyjazdowych, takie jak np. wizyta w teatrzyku, mini koncert, jasełka, dzień babci, dzień matki, dzień taty, dzień dziecka, dzień dziecka- klown itd. Wyjazdy na odległość maksymalnie 20 km od Klubu Dziecięcego.

-      Imprezy okolicznościowych stacjonarnych w Klubie Dziecięcym Happy Baby w Dębicy, w tym catering na imprezach stacjonarnych takich jak np. dzień dziecka, dzień matki, koszt teatrzyków przyjeżdżających do Klubu Dziecięcego, mini koncertów, animatorów itp.

3)    Planuje się organizację jednej imprezy okolicznościowej średnio raz w miesiącu, przez cały czas trwania projektu, przez kolejne 24 miesiące, począwszy od października  2020 r. Łączna liczba planowanych imprez – 24

4)    Średni czas trwania jednej imprezy – ok. 2 godziny.

5)    W ciągu roku kalendarzowego zaplanowano organizację następujących imprez:

LP

Miesiąc

Nazwa imprezy

Liczba imprez

Typ imprezy (stacjonarna/
Wyjazdowa)

1

styczeń

Dzień babci i dziadka 

1

stacjonarna

2

luty

Zabawa karnawałowa

1

stacjonarna

3

marzec

Dzień kobiet

1

stacjonarna

4

kwiecień

Wielkanoc w przedszkolu

1

stacjonarna

5

maj

Dzień mamy

1

stacjonarna

6

czerwiec

Dzień dziecka

1

wyjazdowa

7

lipiec

 -

0

-

8

sierpień

Dzień wojska polskiego

1

wyjazdowa

9

wrzesień

Dzień przedszkolaka w Klubie Dziecięcym

1

stacjonarna

10

październik

Dzień edukacji narodowej w Klubie Dziecięcym

1

stacjonarna

11

listopad

Rocznica odzyskania niepodległości

1

wyjazdowa

12

grudzień

Mikołajki

1

stacjonarna

13

grudzień

Wigilia

1

stacjonarna

Łącznie w roku

12

 

Łącznie w projekcie ( 24 miesiące)

24

 

6)    W każdej imprezie weźmie udział maksymalnie 16 dzieci z Klubu Dziecięcego Happy Baby w Dębicy, w wieku do lat 3.

7)    Program i szczegółowy zakres każdej imprezy okolicznościowej będzie uzgadniany każdorazowo z dyrektorem w Klubu Dziecięcego, na co najmniej 2 miesiące przed jej organizacją. 

 

8)    Zastrzega się zmianę typu imprezy (stacjonarna/wyjazdowa) w zależności od tego, jakie dzieci będą uczęszczać w danym okresie do w Klubu Dziecięcego (ze względu na ich wiek, możliwości podróżowania, możliwości uczestniczenia w danej imprezie, adekwatności imprezy do wieku dzieci itp.)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

-      Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – 1 października 2020 r.

 

-      Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – 30 września 2022 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b)    Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień porównywalnych z niniejszym zamówieniem.
c)     Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
d)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

Ofertę należy złożyć w: siedzibie APG GROUP Gąsior Spółka Komandytowa ul. Marszałka 24 A, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14 września 2020 do godz. 14.00

---------------

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z procedurą rozeznania rynku, na usługę pn. 

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH W KLUBIE DZIECIĘCYM HAPPY BABY W DĘBICY

 

wybrano następująca ofertę:

Daniel Szczepanik, 39-200 Dębica, ul. Kawęczyńska 134 B